Lietošanas noteikumi

Interneta veikala lietošanas noteikumi

Laipni lūgti AS “Mārupes Metālmeistars” interneta veikalā. Turpmāk mēs piedāvājam mūsu interneta veikala lietošanas noteikumus. Ja Jūs apmeklējat, iepērkaties vai citādi lietojat mūsu interneta veikalu, Jūs piekrītat šiem noteikumiem un atzīstat tos par saistošiem. Lietojot mūsu interneta veikalu, Jūs piekrītat interneta veikala pasūtījumu reģistrācijas pieteikumā norādīto personas datu iesniegšanai mums kā datu pārzinim, kā arī piekrītat šo datu apstrādei, tajā skaitā arī ievadīšanai, glabāšanai un izmantošanai, ar mērķi nodrošināt Jūsu un AS “Mārupes Metālmeistars” starpā pastāvošo saistību nodibināšanai un izpildei. Lai aizsargātu Jūsu intereses, mēs nodrošinām godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā. Ja attiecīga atzīme veikta interneta veikala pasūtījuma reģistrācijas pieteikumā, Jūs piekrītat, ka Jūsu dati tiek izmantoti arī komerciālos nolūkos, t.i., piedāvājumu par mūsu precēm un pakalpojumiem nosūtīšanai tirgus izpētes un mārketinga nolūkā.

Vispārīgie noteikumi

Ja patērētājs, izmantojot interneta veikala starpniecību iegādājas preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumi “Noteikumi par distances līgumu” u.c.

Pirkumu veikšana

Interneta veikalā pārdoto preču cenas un apraksti ir norādīti blakus precēm. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamās preces iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus attiecībā interesējošajām precēm (to veidiem) un to daudzumu, izvēloties piemērotāko piegādes veidu. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu. Pasūtījums uzskatāms par saistošu brīdī, kad Jūs esat veikuši pasūtījumu mūsu interneta veikalā un mēs par to esam snieguši apstiprinājumu ar elektroniskā pasta starpniecību. Elektroniskā pasta sūtījums uzskatāms par saņemtu tajā pašā dienā, kurā tas nosūtīts. Mums ir tiesības atteikt Jūsu veiktā pasūtījuma turpmāku izpildi (arī pēc sākotnējā apstiprinājuma nosūtīšanas par Jūsu pieteikto pasūtījumu) gadījumā, ja: (i) prece vairs nav pieejama mūsu noliktavā, vai arī nav pieejama daudzumā, kādā Jūs to vēlaties iegādāties; (ii) tehnisku iemeslu dēļ mūsu interneta veikalā norādītā preces cena un/vai parametri neatbilst faktiskajai preces cenai un/vai parametriem; (iii) pircējs nav iepazinies ar mūsu interneta veikala noteikumiem.

Apmaksas noteikumi

Norēķinu valūta interneta vietnē ir eiro. Samaksu par mūsu interneta vietnē piedāvātajām precēm Jūs veicat uzreiz pēc izvēlēto preču atlases un preču piegādes rekvizītu norādīšanas. Distances līgums stājas spēkā līdz ar veiksmīgu maksājumu par iegādātajām precēm uz mūsu bankas kontu. Ja kādu iemeslu dēļ pasūtījumu izpildīt nebūs iespējams, Jūs par to tiksiet informēti un samaksātā naudas summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par neiespējamību izpildīt Jūsu pieteikto pasūtījumu.

Piegādes noteikumi

Preces tiek piegādātas uz sekojošām valstīm: Latvija, Lietuva, Igaunija. Iegādātās preces tiek piegādātas izmantojot pakomātu partneri, kurjerpastu, vai arī Jums tās izsniedzot no mūsu noliktavas vai pasūtit mūsu transporta pakalpojumi. Visas nodevas un nodokļus, kas jāsamaksā, lai saņemtu sūtījumu piegādes galamērķī ir jāsedz Jums. Kopējās preces (vai preču) piegādes izmaksas interneta vietnē tiek parādītas, pirms galējā pasūtījuma apstiprināšanas brīža. Mūsu interneta veikalā iegādātās preces tiek izsniegtas pakomāta partnerim vai kurjerpastam 14 darba dienu laikā no brīža, kad Jūs esat veikuši pasūtījumu mūsu interneta veikalā, vai arī 14 dienu laikā gadījumā, ja Jūsu izvēlētais preču saņemšanas veids ir pasūtīto preču izņemšana no mūsu noliktavas vai ar mūsu transportiem. Izņēmuma gadījumos mums ir tiesības nosūtīt preces līdz 45 kalendāra dienām, par to informējot klientu. Interneta veikals nav atbildīgs par pasūtīto preču kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles (piemēram, izvēlētā kurjerpasta kavēšanās saistībā ar pasūtījuma piegādi u.c.).

Preču kvalitāte un to atgriešana

Mūsu internetveikalā piedāvāto preču kvalitāte atbilst visiem ES standartiem. Preču kvalitātes pārbaudi pircējs, kas normatīvo aktu izpratnē nav uzskatāms par patērētāju, veic 2 (divu) kalendāro dienu laikā kopš preces saņemšanas brīža, iespējamu neatbilstību gadījumā informējot mūs konstatētās neatbilstības novēršanai un/vai situācijas risināšanai. Paziņojumu par Jūsu kā patērētajā iegādātās preces neatbilstību līguma noteikumiem Jums ir pienākums iesniegt ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tiek konstatēta iegādātās preces neatbilstība līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Jūsu iegādātās preces Jums ir nodotas. Paziņojumi par iegādātās preces neatbilstību līguma noteikumiem ir nosūtāmi rakstveidā uz mūsu e-pasta adresi: [email protected]. Internetveikals nav uzskatāms par atbildīgu saistībā ar preces defektiem, kas radušies pēc preču piegādes brīža. Ja iegādātajām precēm ir trūkumi, par kuriem par atbildīgu var atzīt interneta veikalu, Jums ir tiesības pieprasīt konstatēto preču trūkumu novēršanu vai apmaiņu pret jaunām precēm bez papildu samaksas. Gadījumā, ja jau preces piegādes (nodošanas) brīdī Jūs konstatējat preces (vai tās iepakojuma) defektu, nolūkos nodrošināt iespējamu domstarpību rašanos un veiksmīgu situācijas risinājumu, konstatētie defekti (bojājumi) ir atzīmējami preces piegādes pavadzīmē. Lai arī vispārīgi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām Jums, ja Jūs esat atzīstams par patērētāju, ir tiesības atteikties no pieteiktā pasūtījuma pēc tā veikšanas, no tā ir izdarāmi izņēmumi. Ievērojot to, ka mūsu interneta veikalā visas preces tiek izgatavotas pēc Jūsu norādījumiem (specifikācijām, preces izmēra dimensijām, materiāla veida un citiem individualizētiem raksturlielumiem) vai prece Jūsu interesēs tiek nepārprotami personalizēta, Jums kā patērētājam nav tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās atteikuma tiesības šāda veida preču iegādes gadījumā.

Personas datu apstrāde pasūtījuma izpildes ietvaros

Interneta veikals apstrādā tikai tādus Jūsu personas datus, kurus Jūs esat darījis zināmus interneta veikalam preču pasūtīšanas brīdī (piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, e-pasts u.c.). Interneta veikals nodod Jūsu personas datus transporta pakalpojumu sniedzējam/iem Jūsu pasūtīto preču piegādes nodrošināšanai. Ja Jūs esat nepārprotami piekritis saņemt mūsu mārketinga paziņojumus, tostarp jaunumus, mēs laiku pa laikam varam sazināties ar Jums nosūtot informāciju par mūsu pakalpojumiem un jaunākajiem piedāvājumiem. Šajā nolūkā mēs varam apstrādāt Jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt, pierakstoties mārketinga komunikācijai. Jums ir iespēja atteikties no mārketinga paziņojumiem, paziņojot par to mums, rakstot uz e pastu: [email protected].

Intelektuālā īpašuma tiesības

Interneta veikals satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Mēs paturam īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz interneta veikalu un tajā atspoguļoto materiālu (tās atsevišķiem elementiem). Interneta veikala satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Mūsu interneta veikala saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatīt šajā interneta veikalā ietvertās preču zīmes vai logotipus bez iepriekšējās rakstiskas šo preču zīmju vai logotipu īpašnieka piekrišanas. Ja Jūs vēlaties izmantot interneta veikala saturu, pārpublicēt tā saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevīgu sadarbību.

Strīdu izšķiršanas kārtība

Šie noteikumi starp iesaistītajām personām stājas spēkā brīdī, kad persona ir aizpildījusi interneta veikala reģistrācijas (vai pasūtījuma) pieteikumu, un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Jebkura no iesaistītajām personām var vienpusēji atkāpties no šiem noteikumiem, paziņojot par to otrai pusei vismaz 30 dienas iepriekš. Pēc noteikumu piemērošanas termiņa izbeigšanās personas netiek atbrīvotas no tām saistībām, kuras izriet no darbībām izdarītām pirms noteikumu termiņa izbeigšanās līdz pilnīgam norēķinam, kā arī līdz visu jautājumu atrisināšanai, kas saistīti ar doto līgumu. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos noteikumos, iesaistītās puses apņemas ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus. Jūsu un interneta veikala starpā pastāvošie strīdi ir risināmi savstarpēju sarunu vai sarakstes veidā, vai arī ārpustiesas kārtībā Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Jūs esat patērētājs un to pieļauj normatīvie akti. Gadījumā, ja minētais nesniedz atrisinājumu – pastāvošais strīds ir risināms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.