Privātuma politika


Privātuma politika


AS “Mārupes Metālmeistars” (turpmāk arī “mēs”, “mūsu”, vai “mums”) ir svarīgs Jūsu privātums, tādēļ visiem mūsu rīcībā esošajiem personas datiem nodrošinām tiesiskajam regulējumam atbilstošu apstrādi un aizsardzību. Mūsu veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), Fizisko personu datu apstrādes likums, kā arī citi saistītie valsts normatīvie akti.

Šajā Privātuma politikā vispārīgi aprakstīts veids, kādā mēs vācam, pārvaldām, apkopojam, glabājam, koplietojam un aizsargājam personas datus. Papildu informāciju par personas datu apstrādi var tikt iekļauta līgumos un citos dokumentos, tostarp mūsu iekšējos personas datu apstrādes noteikumos.


Informācija par datu pārzini


Personas datu apstrādes pārzinis un apstrādātājs ir AS “Mārupes Metālmeistars”, reģistrācijas numurs: 50003428031, juridiskā adrese: Stadiona iela 1, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018, tālrunis: +371 67069885, e-pasta adrese: [email protected]


Lietotie termini


Jūs – fiziska persona, kura mūsu internetveikalā ir pieteikusi pasūtījumu savā personā, vai juridiskas personas vārdā.
Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati ietver jebkāda veida informāciju, pēc kuras personu var tieši vai netieši identificēt, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi vai faktiskās atrašanās vietu, šo personu raksturojošus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus, un citu tamlīdzīgu informāciju, kas raksturo attiecīgo personu, un ļauj to tieši vai netieši identificēt.
Apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrēšana, organizēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz AS “Mārupes Metālmeistars” un Apstrādātāja starpā noslēgtu līgumu AS “Mārupes Metālmeistars” vārdā un uzdevumā apstrādā Personas datus.
Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu AS “Mārupes Metālmeistars” mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.


Vispārīgie noteikumi


Šie principi paredz vispārīgu informāciju par to, kā AS “Mārupes Metālmeistars” veic Personas datu Apstrādi. Papildus principu aprakstam, detalizētāka informācija par Jūsu Personas datu Apstrādi var tikt ietverta līgumos un citos ar tiem saistītos dokumentos.

AS “Mārupes Metālmeistars” nodrošina, ka Personas datu Apstrāde tiek veikta, balstoties uz tiesiska pamata, noteiktu nolūku (mērķu) ietvaros un tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrēta nolūka sasniegšanai. Datu Apstrāde tiek veikta tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu kādu no datu Apstrādes mērķiem (Jūsu pieteiktā pasūtījuma izpilde, līgumisko attiecību noformēšana, līgumos noteikto pienākumu izpilde, iespējamo domstarpību atrisināšana, normatīvajos tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde utt.).

Personas datu Apstrādē tiek ievērota konfidencialitāte, drošība un normatīvo aktu prasības. Mēs nepamatoti nevācam, neizmantojam un neizpaužam Jūsu Personas datus, ja vien to neparedz tieši piemērojamie normatīvie akti vai tas nav nepieciešams normatīvajos aktos paredzēto tiesību, tiesisko interešu aizsardzībai.

Mēs apstrādājam Personas datus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām kā arī saskaņā ar Jūsu brīvi un nepārprotami paustu piekrišanu.

Mēs, saskaņā ar Jūsu brīvi un nepārprotami paustu piekrišanu, atkarībā no konkrētās situācijas, veicam Apstrādi attiecībā uz šādiem Jūsu brīvprātīgi iesniegtiem datiem – Jūsu vārds un uzvārds, personas kods, faktiskā un/vai deklarētā dzīvesvietas adrese, bankas norēķinu informācija (piemēram, bankas konta numurs), kontaktinformācija (telefona numurs, e-pasta adrese), amats (ja Jūs slēdziet līgumu juridiskas personas vārdā).

AS “Mārupes Metālmeistars” personāls izmantos Jūsu Personas datus, tajā skaitā, lai:

(a)    nodrošinātu Jums iespēju izmantot mājaslapā www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee pieejamos pakalpojumus;
(b)    pārvaldītu mājaslapu www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee;
(c)    nosūtītu Jums paziņojumus, rēķinus un veiktu maksājumus;
(d)    nosūtītu Jums e-pasta ziņojumus, kuriem Jūs esat pieteicies (paziņojumus par jaunumiem un aktuālajiem piedāvājumiem);
(e)    nosūtītu Jums jaunumu vēstules un citus mārketinga ziņojumus;
(f)    atsauktos uz Jūsu jautājumiem vai sūdzībām par mājaslapu www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee darbību;
(g)    lai sniegtu informāciju par piedāvājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, varētu Jūs īpaši interesēt;
(h)    nodrošinātu marketinga un sakaru aktivitātes, no kurām Jūs varat jebkurā brīdī atteikties.

Jūsu Personas dati ir konfidenciāla informācija, kuru, nepieciešamības gadījumā, ir tiesīgi saņemt:

(a)    AS “Mārupes Metālmeistars” īpaši pilnvarotas personas un AS “Mārupes Metālmeistars” vadība;
(b)    personas, kuras uztur reģistrus, piemēram, klientu reģistru;
(c)    parādu piedzinēji saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes;
(d)    institūcijas, piemēram, tiesībsargājošajās iestādes;
(e)    citas personas, kad šādu informāciju ir pienākums izsniegt normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai, lai izpildītu pienākumus, kuri noteikti normatīvajos tiesību aktos;
(f)    Jūsu informācija tiek nodota arī Apstrādātājiem, piemēram, datu bāzu uzturētājam, personai, kas nodrošina parādu piedziņu gadījumā, ja netiek izpildītas saistības. Šīs personas Apstrādā Jūsu Personas datus tikai atbilstoši mūsu sniegtajiem norādījumiem un tām ir aizliegts izmantot tos citiem mērķiem vai nodot Personas datus citām personām bez mūsu piekrišanas. Datu Apstrādātāji nodrošina Jūsu datu aizsardzību atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām kā arī saskaņā ar mums noslēgto rakstisko vienošanos. Apstrādātājam nav pieejami Jūsu Personas dati, kas nav saistīti ar Apstrādātāja pienākumu veikšanu;
(g)    mūsu izvēlētie Apstrādātāji ir rūpīgi atlasīti, un mēs pieprasām, lai tie izmantotu atbilstošus līdzekļus, kas aizsargātu Jūsu datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību;
(h)    Par Jūsu Personas datu Apstrādi jebkurā gadījumā ir atbildīgs AS “Mārupes Metālmeistars”.

Mēs labprāt Jums sniegsim informāciju par Jūsu Personas datiem, kas pie mums tiek glabāti, cik ilgi Jūsu dati tiek glabāti, kā mēs tos izmantojam, kādas personas saņem Jūsu datus, kam Jūsu dati ir izpausti. Ja šie dati ir neprecīzi, mēs tos izlabosim. Par šiem jautājumiem lūdzam zvanīt uz tālruni: +371 67069885, vai rakstīt uz e-pasta adresi: [email protected].

Jums ir tiesības pieprasīt izsniegt visu AS “Mārupes Metālmeistars” rīcībā esošo informāciju par saviem Personas datiem, kā arī pieprasīt savu datu labošanu, dzēšanu, iesniedzot šādu pieprasījumu rakstiskā formā, parakstot to fiziski vai ar drošu elektronisko parakstu. Šādu Jūsu lūgumu mēs izpildīsim saprātīgā termiņā, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no lūguma saņemšanas dienas.

Jums ir tiesības iebilst Jūsu Personas datu Apstrādei, kā arī atsaukt savu piekrišanu Personas datu Apstrādei. Ja Jums neizdodas atrisināt ar mums radušās domstarpības sarunu ceļā un Jūs uzskatiet, ka Personas datu Apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem Jūs variet iesniegt sūdzību par Personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Ņemot vērā, ka mēs pastāvīgi attīstītām savu darbību, mēs laiku pa laikam varam vienpusēji mainīt un papildināt šos principus, ciktāl to pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie tiesību akti vai līgumu noteikumi. Šādā gadījumā mēs noteikti Jūs informēsim. Spēkā esošā datu Apstrādes principu redakcija ir pieejama mūsu mājaslapā: metalmaster.lv,metalmaster.lt,metalmaster.ee


Sīkdatnes


Sīkdatnes nesatur informāciju, kas varētu mums ļaut Jūs identificēt. Mūsu rīcībā ir vienīgi anonīma informācija, kuru mēs iekļaujam savos analītiskajos
ziņojumos, taču tā mums neļauj Jūs identificēt.
Atzīmējot “Piekrītu” lodziņā, kas norādīts ienākot mūsu mājas lapā www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee, Jūs piekrītat,
ka mēs ievācam informāciju par mūsu mājas lapas apmeklējumu izmantojot sīkdatnes, kā to nosaka Jūsu interneta pārlūkprogramma. Jūsu piekrišanas statuss tiek saglabāts sīkdatnē 90 dienas. Ja Jūs nevēlaties, lai sīkdatnes, kas ir saistītas ar mūsu mājas lapu, ir ierakstītas Jūsu datorā vai jebkurā citā ierīcē, kas pieslēgta internetam, tad Jūs nedrīkstat apmeklēt mūsu mājas lapu.

Izsmeļošāka informācija par sīkdatņu pārvaldīšanu ir sniegta, piemēram, tādās vietnēs kā http://www.allaboutcookies.org. Zemāk ir sniegta informācija par sīkdatņu veidiem un to izmantošanas mērķiem.
Sīkdatņu veidi:

(a)    sesijas sīkdatnes – ļauj Jūs atpazīt, kad apmeklējat konkrētu tīmekļa vietni, iegaumējot jebkuras izmaiņas vai izvēles konkrētajā vietnē, lai tās saglabātos arī citās lapās. Šīs sīkdatnes ļauj Jums ātri un ērti izmantot vienas tīmekļa vietnes vairākas lapas, izvairoties no vajadzības apstrādāt katru apmeklēto lapu. Sesijas sīkdatnes nav pastāvīgas – to darbība beigsies, kad aizvērsiet tīmekļa pārlūku vai pārtrauksiet sesiju konkrētajā tīmekļa vietnē;
(b)    pastāvīgas sīkdatnes – sīkdatnes, kas Jūsu internetam pieslēgtajā iekārtā uzglabājas konkrētu laiku pēc tīmekļa pārlūkošanas sesijas beigām, tādēļ tās ļauj saglabāt lietotāja izvēles vai rīcību vietnē un izmantot tās nākamreiz, kad lietotājs apmeklēs šo vietni;
(c)    pirmās puses sīkdatnes – sīkdatnes, ko uztur struktūras, kuras administrē mājas lapas uzturētājs;
(d)    trešās puses sīkdatnes – ir daži tīmekļa ārpakalpojumi, kas mūsu tīmekļa vietnē izmanto sīkdatnes: Google AdWords. Reklāmpakalpojumu platforma, kas vāc datus, lai vērtētu reklāmu efektivitāti un tīmekļa vietnes lietotāju uzvedību saistībā ar saņemto reklāmu. Adwords tiek izmantots arī tam, lai atklātu interesi par noteiktiem piedāvājumiem un atbilstošajai mērķauditorijai parādītu vairāk piemērotu reklāmu. Google Analytics. Tas ir tīmekļa vietnes lietojuma analīzes rīks, kas apkopo datus par tīmekļa vietnes izmantošanas veidiem. Tiek saglabāta informācija, piemēram, par vietnes apmeklēšanai izmantoto datoraparatūru un programmatūru, apmeklētajām lapām un lietotāja apmeklējuma ilgumu.

Gadījumā, ja Jūs nevēlaties, lai Jūsu datorā tiktu saglabātas sīkdatnes, tīmekļa pārlūka drošības iestatījumos ir iespējams atzīmēt “Nekad nepieņemt sīkdatnes”. Tad netiks saglabāta neviena www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee ne arī kādas citas tīmekļa vietnes sīkdatne, tomēr Jūsu datora ekrānā var parādīties paziņojums, ka mūsu vai kāda cita tīmekļa vietnē tās funkcijas nedarbojas pilnīgi.
Jūs sava pārlūka iestatījumus varat arī mainīt tā, lai katru reizi, kad tīmekļa vietne mēģina iestatīt sīkdatni, Jūs tiktu brīdināts un varētu par katru sīkdatni izlemt, vai to pieņemt vai noraidīt.

AS “Mārupes Metālmeistars” izmanto Google Analytics programmu, lai analizētu mājaslapu www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee apmeklējumu. Izmantojot sīkdatnes, kas tiek glabātas mūsu serveros, Google Analytics apkopo statistiku un citu informāciju par lapu www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee. Informāciju, kas tiek apkopota saistībā ar mājaslapu www.metalmaster.lv, www.metalmaster.lt, www.metalmaster.ee glabā uzņēmums Google. Lai apkopotu un izmantotu informāciju, mēs izmantojam partnera AS DELFI izveidoto programmu sīkdatnes, kā arī iekšējo datu savākšanas rīku.